Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Gióp > 138. Gióp Và Ba Bạn - (Gióp 2:11-32:1)  


138. GIÓP VÀ BA BẠN

(Gióp 2:11-32:1)


Câu Gốc:

"Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống,Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất." (Gióp 19:25)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vả, khi ba bạn hữu của Gióp, là Ê li pha người Thê man, Binh đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma, hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến" (Gióp 2:11)

    Đúng hay Sai?

2. "... đặng chia buồn và an ủi người." (Gióp 2:11)

    Đúng hay Sai?

3. Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì nhận biết người, bèn cất tiếng lên hát (Gióp 2:12)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. " mỗi người (giặt/ xé) áo mình, hất (muối/ bụi) lên trời mà vãi trên đầu mình." (Gióp 2:12)

5. "Đoạn, ba bạn ngồi xuống đất với người trong bảy ngày bảy đêm, chẳng ai nói một lời với người, vì thấy sự đau đớn người (nhỏ/ lớn) lắm." (Gióp 2:13)

6. "Sau việc ấy, Gióp mở miệng (chúc phước/ rủa) ngày sanh mình." (Gióp 3:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. Ê-li-pha công kích Gióp "Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất?Đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt? Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác,Và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó." (Gióp 4:7-8)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

8. Binh-đát cho rằng Gióp cần phải ăn năn nên công kích ông mà bảo rằng "_________ _________ cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời,Cầu khẩn cùng Đấng Toàn năng, ___________ _________ thanh sạch và ngay thẳng,Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông,Và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh." (Gióp 8:5-6)

9. "Quả thật, tôi biết ấy là như vậy;Nhưng làm thế nào cho loài người được __________ __________ trước mặt Đức Chúa Trời?" (Gióp 9:2)


Khoanh tròn những chữ đúng:

10. "Bằng có tội ác trong tay ông, mà ông bỏ xa khỏi mình,Chẳng để sự bất công ở trong trại mình, Bấy giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên (đầy/ không) tì vít gì" (Gióp 11:14-15)

11. Gióp trả lời rằng "Ta đã cầu khẩn Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đáp lời cho ta;Nay ta thành ra (học trò / trò cười) của bầu bạn ta;Người công bình, người trọn vẹn đã trở nên một vật chê cười!" (Gióp 12:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

12. "Bấy giờ, ba người ấy thôi đáp lời với Gióp, vì người tự thấy mình là công bình." (Gióp 32:1)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)