Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Gióp > 139. Ê-Li-Hu Mâu Thuẩn Với Các Bạn Khác Của Gióp - (Gióp 32:1-37:24)  


139. Ê-LI-HU MÂU THUẨN VỚI CÁC BẠN KHÁC CỦA GIÓP

(Gióp 32:1-37:24)


Câu Gốc:

"Quả thật Đức Chúa Trời không làm ác,Đấng Toàn năng chẳng trái phép công bình." (Gióp 34:12)


Điền vào chỗ trống:

1. "Ê-li-hu, con trai của Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, về dòng dõi Ram, lấy làm tức giận Gióp, bởi vì người tự xưng ________là công bình hơn là __________ _________ ___________." (Gióp 32:2)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Ê-li-hu cũng nổi giận ba bạn của Gióp, bởi vì họ (tìm /chẳng tìm) được lẽ đáp lại, mà lại định tội cho Gióp." (Gióp 32:3)

3. "Vả, Ê-li-hu có đợi Gióp luận xong đặng nói với Gióp, bởi vì các người đó đều (nhỏ / lớn) tuổi hơn mình." (Gióp 32:4)

4. "Nếu trong một ngàn thiên sứ, có một thiên sứ làm kẻ (truyền nhiểm / truyền giải) cho người,Để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người, Ắt Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng:"Hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm;Ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi"" (Gióp 33:23-24)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. Sau đó Ê-li-hu cũng buộc tội "Những người thông sáng, và mỗi người khôn ngoan đương nghe tôi, Sẽ nói với tôi rằng: "Gióp nói cách không hiểu biết,Và lời của người thiếu sự thông sáng."" (Gióp 34:34-35)

    Đúng hay Sai?

6. "Quả thật lời cầu nguyện hư giả, Đức Chúa Trời chẳng dủ nghe,Đấng Toàn năng chẳng thèm đoái đến." (Gióp 35:13)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. Cuối cùng Ê-li-hu nói với Gióp "Hỡi Gióp, hãy nghe lời nầy,Khá đứng yên, suy nghĩ về các việc diệu kỳ của (người ta / Đức Chúa Trời)." (Gióp 37:14)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)