Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Gióp > 140. Đức Giê-Hô-Va Phán - (Gióp 38:1-40:24)  


140. ĐỨC GIÊ-HÔ-VA PHÁN

(Gióp 38:1-40:28)


Câu Gốc:

"Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta!" (Gióp 40:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp" (Gióp 38:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. Đức Giê-hô-va phán "Kẻ nầy là ai dám dùng các lời (đầy/ không) tri thức mà làm cho mờ ám các mưu định ta?" (Gióp 38:2)

3. "Khi ta đặt nền (nhà / trái đất), thì ngươi ở đâu?" (Gióp 38:4)

4. "Từ khi ngươi sanh, ngươi há có (ngắm xem / sai khiến) buổi sáng,Và phân định chỗ cho hừng đông," (Gióp 38:12)

5. "Ngươi có thế cất tiếng mình la lên cùng (cây / mây) ,Khiến cho mưa tuôn xuống thân ngươi chăng? Ngươi có thế thả (chớp nhoáng / đom đóm sáng) ra, Để nó đi, và đáp với ngươi rằng:Thưa, chúng tôi đây?" (Gióp 38:34-35)

6. "Có phải theo lịnh ngươi mà (chim cú / chim ưng) cất lên, Và đóng ổ nó tại nơi cao?" (Gióp 39:30)

"Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi." (Gióp 39:37)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. Đức Chúa Trời phán cùng Gióp rằng "Ngươi há có ý phế lý đoán ta sao? Có muốn định tội cho ta đặng xưng mình là công bình ư?" (Gióp 40:3)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

8. "Ngươi có một _________ ___________ như của Đức Chúa Trời chăng?" (Gióp 40:4)

9. "Vậy bây giờ, ngươi hãy trang điểm _________ bằng sự cao sang và oai nghi. ________ ________ sự tôn trọng và vinh hiển (Gióp 40:5)

10. "Bấy giờ, ta cũng sẽ khen ngợi ngươi, Vì tay hữu __________ chửng cứu ngươi được!" (Gióp 40:9)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)