Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giô-suê > 56. Ra-háp và Các Thám Tử - (Giô-suê 2)  


56. RA-HÁP VÀ CÁC THÁM TỬ

(Giô-suê 2)


Câu Gốc:

"Hai người nói cùng Giô-suê rằng: Quả thật, Đức Giê-hô-va đã phó cả xứ vào tay chúng ta; và lại, hết thảy dân của xứ đều sờn lòng trước mặt chúng ta." (Giô-suê 2:24)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Giô-suê, con trai của Nun, từ Si-tim mật sai hai người do thám mà rằng: Hãy đi do thám xứ, nhứt là Giê-ri-cô." (Giô-suê 2:1)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

2. "Vua Giê-ri-cô sai nói cùng ____________ rằng: Hãy đuổi hai người đã đến vào ____________ ngươi; vì họ đến đặng do thám cả xứ." (Giô-suê 2:3)


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Nhưng người đàn bà đem (giao/ giấu) hai người nầy, rồi đáp rằng: Quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng (biết/ để ý) ở đâu đến." (Giô-suê 2:4)

4. "Vả, nàng có biểu hai người leo lên (mái nhà/ gác), giấu dưới cộng gai mà nàng rải ở trên (mái/ sàn nhà)." (Giô-suê 2:6)

5. "Vậy bây giờ, vì tôi đã làm (nhân/ ác) cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà (cậu/ cha) tôi; hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi, và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi, và hết thảy người bà con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi khỏi chết." (Giô-suê 2:12-13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Vậy, nàng dùng một sợi dây dòng hai người xuống nơi cửa sổ, vì nhà nàng ở tại trên vách thành." (Giô-suê 2:15)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Vả, hai người nói cùng nàng rằng: Này thể nào chúng ta sẽ khỏi mắc lời thề mà nàng đã bắt ta thề.
Khi nào chúng ta vào xứ, nàng phải cột sợi chỉ (cam/ điều) này nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng ta xuống, rồi nhóm hiệp cha mẹ, anh em, hết thảy (bà con/ tiền bạc) của nàng lại trong nhà mình. Phàm ai trong các người đó đi ra ngoài cửa nhà nàng, thì huyết người ấy sẽ đổ lại trên đầu người, và chúng ta vô tội; nhưng nếu ai tra tay vào người nào ở cùng nàng trong nhà, thì huyết của người đó sẽ đổ lại trên đầu chúng ta." (Giô-suê 2:17-19)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Vậy, Giô-suê bảo tồn sự sống của Ra-háp là kỵ nữ, luôn nội nhà của cha nàng, và mọi vật chi thuộc về nàng; nàng ở giữa Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay, vì nàng có giấu sứ giả mà Giô-suê đã sai do thám Giê-ri-cô." (Giô-suê 6:25)

    Đúng hay Sai?

"Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê; Gie-sê sanh vua Đa-vít.Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn." (Ma-thi-ơ 1:5-6)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)