Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giô-suê > 57. Qua Sông Giô-đanh - (Giô-suê 3-4)  


57. QUA SÔNG GIÔ-ĐANH

(Giô-suê 3- 4)


Câu Gốc:

"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho sông Giô-đanh bày khô trước mặt các ngươi, cho đến chừng nào các ngươi đã qua khỏi, - y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm tại Biển Đỏ, khiến cho nó bày khô trước mặt chúng ta, cho đến chừng nào chúng ta đã qua khỏi, hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn." (Giô-suê 4:23-24)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Cuối ba ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân, truyền lịnh nầy cho dân sự rằng: Khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau." (Giô-suê 3:2-3)

    Đúng hay Sai?

2. "Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi." (Giô-suê 3:5)

    Đúng hay Sai?

3. "Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta khởi tôn ngươi lên trước mặt cả Y-sơ-ra-ên, để chúng nó biết rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se vậy." (Giô-suê 3:7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Khi dân sự bỏ các trại mình đặng đi qua sông (Giô-đanh/ Nin), thì những thầy tế lễ khiêng (hòm châu báu/ hòm giao ước) ở trước mặt dân sự. Vả, trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ. - Khi các người khiêng hòm đến sông Giô-đanh, và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước," thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn (chảy mạnh/ dừng lại), dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành A-đam, là thành ở bên cạnh Xát-than; còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức Biển Mặn, đã rẽ đoạn ra; rồi dân sự (dừng lại/ đi qua) đối ngang Giê-ri-cô." (Giô-suê 3:14-16)


Điền vào chỗ trống:

5. "Những _________ _________ __________ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va dừng chân vững trên đất ___________ giữa sông Giô-đanh, trong khi cả Y-sơ-ra-ên đi qua trên đất khô, cho đến chừng cả dân đã __________ __________ sông Giô-đanh rồi." (Giô-suê 3:17)


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Hãy chọn trong dân sự (mười hai/ mười/ mười lăm) người, mỗi chi phái một người;" (Giô-suê 4:2)

7. "Giô-suê dựng tại Ghinh-ganh mười hai (hòn đá/ con cá/ vỏ ốc) mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh." (Giô-suê 4:20)

8. "Hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất (yếu/ mạnh/ ngắn), và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn." (Giô-suê 4:24)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)