Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giô-suê > 59. Người Giê-bu-sít Gạt Giô-suê - (Giô-suê 9)  


59. NGƯỜI GIÊ-BU-SÍT GẠT GIÔ-SUÊ

(Giô-suê 9)


Câu Gốc:

"Trong lòng loài người có nhiều mưu kế;Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được." (Châm-ngôn 19:21)


Gạch dưới những câu trả lời đúng:

1. "Khi dân Ga-ba-ôn đã hay điều Giô-suê làm cho Giê-ri-cô và A-hi, ... (Giô-suê 9:3-5)

a. bèn tính dùng mưu kế
b. Chúng nó giả bộ đi sứ
c. Họ tấn công trại
d. lấy bao cũ chất cho lừa mình
e. lấy bầu chứa rượu cũ rách vá lại
f. dưới chân mang giày cũ vá
g. mặc trên mình quần áo cũ mòn
h. hết thảy bánh về lương bị họ đều mới


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Ghinh-ganh, mà nói cùng người và dân Y-sơ-ra-ên rằng: Chúng tôi ở xứ _________ đến; vậy bây giờ, hãy lập giao ước cùng chúng tôi." (Giô-suê 9:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. Người Y-sơ-ra-ên bèn nhậm lương thực chúng nó và cầu hỏi Đức Giê-hô-va. (Giô-suê 9:14)

    Đúng hay Sai?

4. "Dân Y-sơ-ra-ên không giao chiến cùng dân đó, vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng dân đó; nhưng cả hội chúng lằm bằm cùng các quan trưởng." (Giô-suê 9:18)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng: Chúng ta đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng dân đó; vậy, từ bây giờ chúng ta không thế (nuôi/ hại) chúng nó được. Chúng ta phải đãi dân đó như vầy: Phải để cho chúng nó sống, hầu cho chớ vì cớ lời thề đã lập, mà chúng ta khiến (sự vui mừng/ cơn thạnh nộ) của Đức Giê-hô-va giáng trên chúng ta." (Giô-suê 9:19-20)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)