Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 165. Gáp-ri-ên Thăm Viếng Ma-ri - (Lu-ca 1:26-38)  


165. GÁP-RI-ÊN THĂM VIẾNG MA-RI

(Lu-ca 1:26-38)


Câu Gốc:

"Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được." (Lu-ca 1:37)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít." (Lu-ca 1:26-27)

    Đúng hay Sai?

2. "Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi." (Lu-ca 1:28)

    Đúng hay Sai?

3. "Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời." (Lu-ca 1:30)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là _____________." (Lu-ca 1:31)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài." (Lu-ca 1:32)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Kìa,(Êva / Ê-li-sa-bét), bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua;" (Lu-ca 1:36)

7. "Bởi vì không việc chi (Đức Chúa Trời / người ta) chẳng làm được." (Lu-ca 1:37)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri." (Lu-ca 1:38)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)