Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 166. Sự Ra Đời Của Giăng Báp-tít - (Lu-ca 1:39-80)  


166. SỰ RA ĐỜI CỦA GIĂNG BÁP-TÍT

(Lu-ca 1:39-80)


Câu Gốc:

"Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia." (Lu-ca 1:50)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền (cất tiếng khóc / nhảy nhót);" (Lu-ca 1:41)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!" (Lu-ca 1:45)

    Đúng hay Sai?

3. Bấy giờ, đến ngày mãn nguyệt, Ê-li-sa-bét sanh được một con gái. (Lu-ca 1:57)

    Đúng hay Sai?

4. "Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ; và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng: Không! Phải đặt tên con là Giăng." (Lu-ca 1:59-60)

    Đúng hay Sai?

5. Xa-cha-ri biểu lấy bảng nhỏ, và viết rằng: Xa-cha-ri là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. (Lu-ca 1:63)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Tức thì miệng ngươi mở ra, lưỡi được thong thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời." (Lu-ca 1:64)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh" (Lu-ca 1:67)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm thần (yếu đuối / mạnh me), ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Y-sơ-ra-ên." (Lu-ca 1:80)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)