Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 167. Sự Giáng Sinh Của Đức Chúa Giê-xu - (Lu-ca 2:1-7)  


167. SỰ GIÁNG SINH CỦA ĐỨC CHÚA GIÊXU

(Lu-ca 2:1-7)


Câu Gốc:

"Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở." (Lu-ca 2:7)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải (lập sổ dân / tha nợ) trong cả thiên hạ." (Lu-ca 2:1)

2. "Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ (Sy-ri / Y-sơ-ra-ên)." (Lu-ca 2:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ." (Lu-ca 2:3)

    Đúng hay Sai?

4. "Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít..." (Lu-ca 2:4)

    Đúng hay Sai?

5. "... cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê," (Lu-ca 2:4)

    Đúng hay Sai?

6. để khai vào sổ tên mình và tên Ê-li-sa-bét, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. (Lu-ca 2:5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong (nôi / máng cỏ), vì nhà quán không có đủ chỗ ở." (Lu-ca 2:7)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)