Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 168. Thiên Sứ Hiện Ra Cho Những Kẻ Chăn - (Lu-ca 2:8-20)  


168. THIÊN SỨ HIỆN RA CHO NHỮNG KẺ CHĂN

(Lu-ca 2:8-20)


Câu Gốc:

"Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa." (Lu-ca 2:11)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Vả, cũng trong miền đó, có (các vua / mấy kẻ chăn chiên) trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên." (Lu-ca 2:8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi." (Lu-ca 2:9)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng (ngủ / sợ chi); vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân;" (Lu-ca 2:10)

4. "Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong (nôi / máng cỏ)." (Lu-ca 2:12)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!" (Lu-ca 2:14)

    Đúng hay Sai?

6. "Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay." (Lu-ca 2:15)

    Đúng hay Sai?

7. "Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó." (Lu-ca 2:17)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen (người ta / Đức Chúa Trời) về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình." (Lu-ca 2:20)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)