Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 169. Si-mê-ôn và An-ne - (Lu-ca 2:25-38)  


169. SI-MÊ-ÔN VÀ AN-NE

(Lu-ca 2:25-38)


Câu Gốc:

"Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa." (Lu-ca 2:26)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là (Sa-mu-ên / Si-mê-ôn), trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người." (Lu-ca 2:25)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa." (Lu-ca 2:26)

    Đúng hay Sai?

3. "Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ" (Lu-ca 2:27)

    Đúng hay Sai?

4. "... lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời" (Lu-ca 2:27-28)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Cha mẹ con trẻ (lấy làm lạ/ cười) về mấy lời người ta nói về con." (Lu-ca 2:33)

6. "Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả; còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được (giấu kín / bày tỏ)." (Lu-ca 2:34-35)

7. "Lại có bà tiên tri (Đê-bô-ra / An-ne),... " (Lu-ca 2:36)

8. Tiên tri này "ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề (ra khỏi / đến) đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện." (Lu-ca 2:37)

9. "Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi (sự giàu có / sự giải cứu) của thành Giê-ru-sa-lem." (Lu-ca 2:38)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)