Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 172. Cậu Bé Giê-xu Lên Đền Thờ - (Lu-ca 2:39-52)  


172. CẬU BÉ GIÊ-XU LÊN ĐỀN THỜ

(Lu-ca 2:39-52)


Câu Gốc:

"Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta." (Lu-ca 2:52)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Vả, hằng năm đến ngày lễ Vượt Qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đến thành (Rô-ma / Giê-ru-sa-lem)." (Lu-ca 2:41)

2. "Khi Ngài lên (tám / mười hai) tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Giê-ru-sa-lem." (Lu-ca 2:42)

3. "Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Jêsus ở lại thành Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ (không hay chi hết / biết điều đó)." (Lu-ca 2:43)

4. "Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trót một (tuần / ngày), rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết;" (Lu-ca 2:44)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. Nhưng không thấy Ngài, họ cứ đi tiếp về nhà. (Lu-ca 2:45)

    Đúng hay Sai?

6. "Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thơ." (Lu-ca 2:46)

    Đúng hay Sai?

7. "... đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi." (Lu-ca 2:46)

    Đúng hay Sai?

8. "Ai nấy nghe, đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài." (Lu-ca 2:47)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Khi cha mẹ thấy Ngài, thì (nổi giận / lấy làm lạ), và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con." (Lu-ca 2:48)

10. "Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi (có lẽ / phải) lo việc Cha tôi sao?" (Lu-ca 2:49)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)