Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 179. Tay Đánh Lưới Người - (Lu-ca 5:1-11; 6:12-16)  


179. TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI

(Lu-ca 5:1-11; 6:12-16)


Câu Gốc:

"Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người." (Ma-thi-ơ 4:19)


Điền vào chỗ trống:

1. "Khi Đức Chúa Jêsus ở trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe ________ ___________ __________ _________." (Lu-ca 5:1)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Ngài thấy hai (con bồ câu / chiếc thuyền) đậu gần bờ, (người chủ / người đánh cá) đã xuống khỏi thuyền giặt (quần áo / lưới) ," (Lu-ca 5:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút..." (Lu-ca 5:3)

    Đúng hay Sai?

4. Rồi Ngài ngồi mà câu cá. (Lu-ca 5:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Khi Ngài (câu cá / phán) xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá." (Lu-ca 5:4)

6. "Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà (cất / thả) lưới." (Lu-ca 5:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. Họ thả lưới xuống, chẳng bắt được con cá nào mà lưới vẫn trống rỗng. (Lu-ca 5:6)

    Đúng hay Sai?

8. "Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm." (Lu-ca 5:7)

    Đúng hay Sai?

9. "Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội." (Lu-ca 5:8)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

"Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới (cá / người)." (Lu-ca 5:10)

11. "Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để (ngủ / cầu nguyện); và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời." (Lu-ca 6:12)

12. "Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người gọi là (bạn hữu / sứ đồ)." (Lu-ca 6:13)

"Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Anh-rê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Phi-líp và Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn gọi là Xê-lốt," Giu-đe con của Gia-cơ, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài." (Lu-ca 6:14-16)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)