Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 189. Sự Chữa Lành Đầy Tớ Của Thầy Đội - (Lu-ca 7:1-10)  


189. SỰ CHỮA LÀNH ĐẦY TỚ CỦA THẦY ĐỘI

(Lu-ca 7:1-10)


Câu Gốc:

"Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên." (Gia-cơ 4:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vả, một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết," (Lu-ca 7:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Nghe nói Đức Chúa Jêsus, bèn sai mấy (đứa trẻ / trưởng lão) trong dân Giu-đa xin Ngài đến (thả tự do / chữa cho) đầy tớ mình." (Lu-ca 7:3)

3. "Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Jêsus, mà nài xin rằng: Thầy đội thật (chẳng đáng / đáng) cho thầy nhậm điều nầy; vì người (ghét / yêu) dân ta, và đã cất nhà hội cho chúng tôi." (Lu-ca 7:4-5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng đi với họ. (Lu-ca 7:6)

    Đúng hay Sai?

5. "... thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi." (Lu-ca 7:6)

    Đúng hay Sai?

6. "Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa; song xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành." (Lu-ca 7:7)

    Đúng hay Sai?

Điền vào chỗ trống

7. "Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! Thì nó _________; biểu tên khác rằng: Hãy đến! Thì nó _____________; và biểu đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! Thì nó ____________." (Lu-ca 7:8)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

8. "Đức Chúa Jêsus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình, mà phán rằng:...(Lu-ca 7:9)

a. "Ta không thể vào nhà thầy đội này."
b. "Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ-ra-ên, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy."


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Những kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy tớ lành mạnh." (Lu-ca 7:10)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)