Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 190. Con Trai Của Bà Góa Tại Thành Na-in - (Lu-ca 7:11-17)  


190. CON TRAI CỦA BÀ GÓA TẠI THÀNH NA-IN

(Lu-ca 7:11-17)


Câu Gốc:

"Ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài." (Lu-ca 7:16)


Điền vào chỗ trống:

1. "Bữa sau, Đức Chúa Jêsus đi đến một thành, gọi là ___________, có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài." (Lu-ca 7:11)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người (sống / chết), là con trai một của mẹ góa kia; có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy." (Lu-ca 7:12)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Chúa thấy, động lòng thương xót người, mà phán rằng: Đừng khóc!" (Lu-ca 7:13)

    Đúng hay Sai?

4. Nhưng Chúa Giêxu không lại gần mà đi nơi khác. (Lu-ca 7:14)

    Đúng hay Sai?

5. "Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói.." (Lu-ca 7:15)

    Đúng hay Sai?

6. "...Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ." (Lu-ca 7:15)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

7. "Ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:... (Lu-ca 7:16)
a. Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi
b. Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài.
c. Cả hai câu trên.


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Tin nầy đồn ra khắp xứ (Giê-ru-sa-lem / Giu-đe), và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa." (Lu-ca 7:17)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)