Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 191. Xức Dầu Chân Chúa Giê-xu - (Lu-ca 7:36-50)  


191. XỨC DẦU CHÂN CHÚA GIÊ-XU

(Lu-ca 7:36-50)


Câu Gốc:

"Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước." (1Giăng 4:19)


Điền vào chỗ trống:

1. "Có một người_______________mời Đức Chúa Jêsus ăn tại nhà mình..." (Lu-ca 7:36)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Vả, có một người đờn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Jêsus đương ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy (dầu thơm / dầu hôi)." (Lu-ca 7:37)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Người đứng đằng sau, nơi chơn Đức Chúa Jêsus, khóc, sa người mắt trên chơn Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chơn Ngài, và xức dầu thơm cho." (Lu-ca 7:38)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghĩ rằng: Nếu người nầy là đấng tiên tri, chắc biết người đờn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đờn bà (xấu nết / xốc xếch)." (Lu-ca 7:39)

5. "Đoạn, Ngài xây lại người đờn bà mà phán cùng Si-môn rằng: Ngươi thấy đờn bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chơn; nhưng người đã lấy (nước mắt / nước mắm) thấm ướt chơn ta, rồi lấy tóc mình mà chùi." (Lu-ca 7:44)

6. "Ngươi không hôn ta; nhưng người từ khi vào nhà ngươi, thì hôn (chơn / tay) ta hoài." (Lu-ca 7:45)

7. "Ngươi không xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu (thơm / ăn) xức chơn ta." (Lu-ca 7:46)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đờn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít." (Lu-ca 7:47)

    Đúng hay Sai?

9. "Nhưng Ngài phán cùng người đờn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an." (Lu-ca 7:50)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.


Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)