Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 192. Ví Dụ Về Người Gieo Giống - (Lu-ca 8:4-18)  


192. VÍ DỤ VỀ NGƯỜI GIEO GIỐNG

(Lu-ca 8:4-18)


Câu Gốc:

"Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe; vì kẻ đã có, sẽ cho thêm; kẻ không có, sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có." (Lu-ca 8:18)

"Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vãi giống..." (Lu-ca 8:5)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "... một phần giống rơi ra (bãi biển / dọc đường), bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết." (Lu-ca 8:5)

2. "Một phần khác rơi ra nơi đất (cát / đá sỏi), khi mới mọc lên, liền héo đi, vì không có hơi ẩm." (Lu-ca 8:6)

3. "Một phần khác rơi vào ( bụi rậm / bụi gai), gai mọc lên với hột giống, làm cho nghẹt ngòi." (Lu-ca 8:7)

4. "Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất (xấu / tốt), thì mọc lên, và kết quả, một thành trăm." (Lu-ca 8:8)

"Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì?" (Lu-ca 8:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5.

Hột giống là Lời Đức Chúa Trời (Luca 8:11)

    Đúng hay Sai?

Hột giống rơi dọc đường là những người chưa bao giờ nghe Lời Đức Chúa Trời (Luca 8:12)

    Đúng hay Sai?

Hột giống rơi nhằm đất đá sỏi là những người tiếp nhận Đạo cách vui mừng nhưng sau lại sa ngã (Luca 8:13)

    Đúng hay Sai?

Hột giống rơi nhằm bụi gai kết quả tốt (Luca 8:14)

    Đúng hay Sai?

Hột giống rơi nhằm đất tốt kết quả một cách bền lòng (Luca 8:15)

    Đúng hay Sai?

TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)