Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 196. Con Gái Giai-ru - (Lu-ca 8:40-56)  


196. CON GÁI GIAI-RU

(Lu-ca 8:40-56)


Câu Gốc:

"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi." (Giăng 11:25)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Có người cai nhà hội tên là (Gi- rê / Giai-ru) đến sấp mình xuống nơi chân Đức Chúa Jêsus, xin Ngài vào nhà mình." (Lu-ca 8:41)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Vì người có con gái một mười hai tuổi gần chết." (Lu-ca 8:42)

    Đúng hay Sai?

3. Một người đàn bà "đến đằng sau Ngài rờ trôn áo...;." (Lu-ca 8:44)

    Đúng hay Sai?

4. "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra." (Lu-ca 8:46)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, (của cải / đức tin) ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình an." (Lu-ca 8:48)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. Khi đến nhà, Ngài bảo mọi người vào nhà. (Lu-ca 8:51)

    Đúng hay Sai?

7. "Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng: Đừng khóc, con nầy không phải chết, song nó ngủ." (Lu-ca 8:52)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Họ biết nó thật (ngủ / chết) rồi, bèn nhạo báng Ngài." (Lu-ca 8:53)

9. "Nhưng Đức Chúa Jêsus cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: Con ơi, hãy (thức / chờ) dậy!" (Lu-ca 8:54)


Điền vào chỗ trống:

10. "Thần linh bèn __________ ___________, con ấy chờ dậy liền; rồi Ngài truyền cho nó ăn." (Lu-ca 8:55)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)