Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Mác > 174. Giăng Làm Báp Têm Cho Chúa Giê-xu - (Mác 1:1-11)  


174. GIĂNG LÀM BÁP-TÊM CHO CHÚA GIÊ-XU

(Mác 1:1-11)


Câu Gốc:

"Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường." (Mác 1:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-têm ăn năn, cho được tha tội." (Mác 1:4)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "(Không ai trong / Cả) xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người (làm phép báp-têm / giảng đạo) dưới sông Giô-đanh." (Mác 1:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng." (Mác 1:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Người giảng dạy rằng: Có Đấng (yếu / quyền phép) hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài." (Mác 1:7)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh." (Mác 1:8)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng (làm phép báp-têm / chất vấn) dưới sông Giô-đanh." (Mác 1:9)

7. "Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như (chim bồ câu/ chim quạ)." (Mác 1:10)

8. "Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, (buồn lòng / đẹp lòng) ta mọi đường." (Mác 1:11)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)