Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Mác > 198. Chúa Giê-xu Đi Bộ Trên Mặt Biển - (Mác 6:45-52)  


198. CHÚA GIÊ-XU ĐI BỘ TRÊN MẶT BIỂN

(Mác 6:45-52)


Câu Gốc:

"Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi." (Mác 6:50)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Rồi Ngài liền giục môn đồ vào (xe / thuyền), qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân chúng về." (Mác 6:45)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện." (Mác 6:46)

    Đúng hay Sai?

3. "Đến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất." (Mác 6:47)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm, vì (nước / gió) ngược." (Mác 6:48)

5. "... Ngài (bơi / đi bộ) trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước." (Mác 6:48)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngờ là Giăng. (Mác 6:49)

    Đúng hay Sai?

7. "Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi." (Mác 6:50)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ, thì gió (nổi lên / lặng)." (Mác 6:51)

9. "Môn đồ càng lấy làm (sợ / lạ) hơn nữa." (Mác 6:51)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)