Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Mác > 200. Chúa Giê-xu và Con Trẻ - (Mác 10:13-16)  


200. CHÚA GIÊ-XU VÀ CON TRẺ

(Mác 10:13-16)


Câu Gốc:

"Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy." (Mác 10:14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó..." (Mác 10:13)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "... nhưng môn đồ (đón tiếp / trách) những kẻ đem đến." (Mác 10:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận..." (Mác 10:14)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước (thế gian / Đức Chúa Trời) thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy" (Mác 10:14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ." (Mác 10:15)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

6. "Ngài lại...(Mác 10:16)

a. bồng những đứa trẻ ấy
b. đặt tay trên chúng nó
c. chúc phước cho.
d. Tất cả những câu trên.

TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)