Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ma-thi-ơ > 170. Các Nhà Thông Thái - (Ma-thi-ơ 2:1-12)  


170. CÁC NHÀ THÔNG THÁI

(Ma-thi-ơ 2:1-12)


Câu Gốc:

"Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội." (Ma-thi-ơ 2:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem," (Ma-thi-ơ 2:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng (cười nhạo / thờ lạy) Ngài." (Ma-thi-ơ 2:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều vui mừng. (Ma-thi-ơ 2:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "... vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi (Bết-lê-hem / Giê-ru-sa-lem), đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra (một lính chiến / một tướng), Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. (Ma-thi-ơ 2:5-6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài." (Ma-thi-ơ 2:8)

    Đúng hay Sai?

6. "Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài;" (Ma-thi-ơ 2:11)

    Đúng hay Sai?

7. " rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược." (Ma-thi-ơ 2:11)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)