Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ma-thi-ơ > 171. Trốn Qua Nước Ê-díp-tô - (Ma-thi-ơ 2:13-23)  


171. TRỐN QUA NƯỚC Ê-DÍP-TÔ

(Ma-thi-ơ 2:13-23)


Câu Gốc:

"Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô." (Ô-sê 11:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết." (Ma-thi-ơ 2:13)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì (vui mừng / tức giận) quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem... " (Ma-thi-ơ 2:16)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng..." (Ma-thi-ơ 2:17)

    Đúng hay Sai?

4. "Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô." (Ma-thi-ơ 2:19)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. phán rằng "Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn (thờ lạy / giết) con trẻ đã chết rồi. (Ma-thi-ơ 2:20)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên." (Ma-thi-ơ 2:21)

    Đúng hay Sai?

7. "Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về;" (Ma-thi-ơ 2:22)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "ở trong một thành kia tên là (Bết-lê-hem / Na-xa-rét). Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét." (Ma-thi-ơ 2:23)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)