Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ma-thi-ơ > 175. Chúa Giê-xu Bị Cám Dỗ - (Ma-thi-ơ 4:1-11)  


175. CHÚA GIÊ-XU BỊ CÁM DỖ

(Ma-thi-ơ 4:1-11)


Câu Gốc:

"Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội." (Hê-bơ-rơ 4:15)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ (tấn công / cám dỗ)." (Ma-thi-ơ 4:1)

2. "Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì (khát / đói)." (Ma-thi-ơ 4:2)

Khoanh tròn câu trả lời đúng

3. "Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Chúa Jêsus đáp:... (Ma-thi-ơ 4:3-4)

a. "Điều đó khó quá ta không làm được"
b. Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời."

4. "Và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi;... Đức Chúa Jêsus phán:...(Ma-thi-ơ 4:6-7)

a. Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi."
b. Vậy có thể bị đau lắm

5. "Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy." Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng:...(Ma-thi-ơ 4:8-10)

a. Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi."
b. Những điều đó thuộc về con người.


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có (tôi tớ / thiên sứ) đến gần mà hầu việc Ngài." (Ma-thi-ơ 4:11)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)