Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ma-thi-ơ > 182. Các Phước Lành - (Ma-thi-ơ 5:1-12)  


182. CÁC PHƯỚC LÀNH

(Ma-thi-ơ 5:1-12)


Câu Gốc:

"Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm;" (Ma-thi-ơ 5:12)


Điền vào chỗ trống:

1. "Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các ___________ ____________ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà __________ ___________ rằng:..." (Ma-thi-ơ 5:1-2)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. (Ma-thi-ơ 5:3-10)
"Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước (thế gian / thiên đàng) là của những kẻ ấy!
Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ (còn than khóc / được yên ủi!)
Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được (gia tài / đất)!
Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ (được no đủ/ còn đói khát)!
Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ (bị đoán xét / được thương xót)!
Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy (Đức Chúa Trời / thiên sứ)!
Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con (của sấm sét / Đức Chúa Trời)! Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước (thiên đàng / thế gian) là của những kẻ ấy!


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)