Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ma-thi-ơ > 183. Hãy Yêu Kẻ Thù Nghịch - (Ma-thi-ơ 5:43-48)  


183. HÃY YÊU KẺ THÙ NGHỊCH

(Ma-thi-ơ 5:43-48)


Câu Gốc:

"Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi," (Ma-thi-ơ 5:44)


Điền vào chỗ trống:

1. "Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy ______________ người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình." (Ma-thi-ơ 5:43)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy (ghét / yêu) kẻ thù nghịch, và (rủa sả / cầu nguyện) cho kẻ bắt bớ các ngươi," (Ma-thi-ơ 5:44)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời" (Ma-thi-ơ 5:45)

    Đúng hay Sai?

4. Ngài chẳng khiến mặt trời mọc lên soi cả kẻ dữ cùng kẻ lành, Ngài làm mưa cho kẻ công bình thôi mà chẳng cho kẻ độc ác. (Ma-thi-ơ 5:45)

    Đúng hay Sai?

5. "Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? (Ma-thi-ơ 5:46)

    Đúng hay Sai?

6. "Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai?" (Ma-thi-ơ 5:47)

    Đúng hay Sai?

7. "Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn." (Ma-thi-ơ 5:48)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)