Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ma-thi-ơ > 199. Sự Hóa Hình - (Ma-thi-ơ 17:1-13)  


199. SỰ HÓA HÌNH

(Ma-thi-ơ 17:1-13)


Câu Gốc:

"Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!" (Ma-thi-ơ 17:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẽ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy." (Ma-thi-ơ 17:1-2)

    Đúng hay Sai?

2. "Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài." (Ma-thi-ơ 17:3)

    Đúng hay Sai?

3. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: "Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì không tốt..." (Ma-thi-ơ 17:4)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có (chim bồ câu / tiếng) từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!" (Ma-thi-ơ 17:5)

5. "Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và (đau đớn / sợ hãi) lắm." (Ma-thi-ơ 17:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Song Đức Chúa Jêsus lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ!" (Ma-thi-ơ 17:7)

    Đúng hay Sai?

7. "Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi." (Ma-thi-ơ 17:8)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lịnh cấm rằng: Sự các ngươi đã thấy (chớ thuật lại cùng ai / hãy rao báo cho mọi người), cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại." (Ma-thi-ơ 17:9)

9. "Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng (Sa-mu-ên / Ê-li) phải đến trước?" (Ma-thi-ơ 17:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

10. "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc." (Ma-thi-ơ 17:11)

    Đúng hay Sai?

11. "Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít." (Ma-thi-ơ 17:13)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)