Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Nê-hê-mi > 126. E-xơ-ra Đọc Luật Pháp - (Nê-hê-mi 8:1-9:5)  


126. E-XƠ-RA ĐỌC LUẬT PHÁP

(Nê-hê-mi 8:1-9:5)


Câu Gốc:

" Hãy đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng hằng có đời đời kiếp kiếp! Đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài, vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi." (Nê-hê-mi 9:5)


Điền vào chỗ trống:

1. "Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một người, tại phố ở trước cửa Nước. Chúng nói với ____________ là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên." (Nê-hê-mi 8:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "E-xơ-ra dở sách ra trước mặt cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng; khi người dở sách ra, thì dân sự đều đứng dậy." (Nê-hê-mi 8:5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "E-xơ-ra (quên/ ngợi khen) Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả; cả dân sự bèn giơ tay lên, mà đáp lại rằng: A-men, A-men! Rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va." (Nê-hê-mi 8:6)

4. "Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta (tin/ hiểu) lời họ đọc." (Nê-hê-mi 8:8)

5. "Nê-hê-mi, quan tổng trấn, E-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều (sốc/ khóc) khi nghe đọc các lời luật pháp." (Nê-hê-mi 8:9)

6. "Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của (đời/ Đức Giê-hô-va) là sức lực của các ngươi." (Nê-hê-mi 8:10)

7. "Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Y-sơ-ra-ên phải ở trong (nhà hàng/ nhà lều) đương lúc lễ tháng bảy;" (Nê-hê-mi 8:14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. Nhưng dân sự nói "Chúng tôi sẽ không ở trong nhà lều đâu!" (Nê-hê-mi 8:16)

    Đúng hay Sai?

9. "Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều, và ở trong đó." (Nê-hê-mi 8:17)

    Đúng hay Sai?

10. "Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. " (Nê-hê-mi 8:18)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

11. "Ngày hai mươi bốn tháng ấy, dân Y-sơ-ra-ên nhóm lại, cữ ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Y-sơ-ra-ên chia rẽ các người ngoại, đứng dậy (giấu kín/ xưng) tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình." (Nê-hê-mi 9:1-2)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)