Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ru-tơ > 67. Ru-tơ Chọn Ở Lại Với Na-ô-mi - (Ru-tơ 1:1-18)  


67. RU-TƠ CHỌN Ở LẠI VỚI NA-Ô-MI

(Ru-tơ 1:1-18)


Câu Gốc:

"Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi;" (Ru-tơ 1:16)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ, có một người từ Bết-lê-hem xứ Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp." (Ru-tơ 1:1)

    Đúng hay Sai?

2. "Ê-li-mê-léc, chồng của Na-ô-mi, qua đời, để nàng lại với hai con trai mình." (Ru-tơ 1:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Chúng nó cưới vợ trong người nữ Mô-áp, người nầy tên là Ọt-ba, người kia tên là Ru-tơ; họ ở tại đó độ (hai/ mười) năm." (Ru-tơ 1:4)

4. "Kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng (sống/ thác), để Na-ô-mi ở lại, không chồng không con." (Ru-tơ 1:5)

5. "Bấy giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài, và ban (lương thực/ nhật thực) cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình, đặng từ xứ Mô-áp trở về." (Ru-tơ 1:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. Na-ô-mi nói: "Hỡi hai con gái ta, hãy đi với mẹ, bởi thật tốt nếu các con đi cùng mẹ." (Ru-tơ 1:11)

    Đúng hay Sai?

7. "Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi;" (Ru-tơ 1:16)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)