Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ru-tơ > 68. Ru-tơ Mót Lúa Ngoài Đồng - (Ru-tơ 2)  


68. RU-TƠ MÓT LÚA NGOÀI ĐỒNG

(Ru-tơ 2)


Câu Gốc:

"Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn." (Ru-tơ 2:12)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Vậy, Ru-tơ đi theo sau các (người quét dọn/ con gặt) mà (dọn/ mót) trong một ruộng kia. Té ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô, về họ hàng Ê-li-mê-léc." (Ru-tơ 2:3)

2. "Bô-ô nói cùng Ru-tơ rằng: Hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác, và cũng đừng xa khỏi chỗ nầy. Hãy (cách xa/ ở cùng) các tớ gái ta;" (Ru-tơ 2:8)

3. "Vậy, Ru-tơ mót trong (ruộng/ đền thờ/ sân) cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, hứng được chừng một ê-pha (lúa mạch/ bắp)." (Ru-tơ 2:17)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

4. "Bà gia nói:... (Ru-tơ 2:19)
a. Ngày nay, con có mót ở đâu?
b. Con có làm việc ở đâu?
c. Phước cho người đã nhận tiếp con!
d. Tất cả những câu trên.

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. Nàng nói: Người chủ của nơi tôi có làm việc ngày nay, tên là Bô-ô." (Ru-tơ 2:19)

    Đúng hay Sai?

6. "Na-ô-mi đáp cùng dâu mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết! Tiếp rằng: Người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại." (Ru-tơ 2:20)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

7. "Vậy, nàng ở cùng các tớ gái của ____________, đặng mót cho đến hết mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì; nàng ở nhà của bà gia mình." (Ru-tơ 2:23)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)