Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 3. Vườn Ê-đen - (Sáng-thế Ký 2:8-17)  


3. VƯỜN ÊĐEN

(Sáng-thế Ký 2:8-17)


Câu Gốc:

"Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó." (Sáng-thế Ký 2:8)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại (Gò Đen/Ê-đen), ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó." (Sáng-thế Ký 2:8)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

2. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên" a. các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon b. giữa vườn lại có cây sự sống c. cùng cây biết điều thiện và điều ác d. Tất cả các câu trên (Sáng-thế Ký 2:9)


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Một (ống tưới nước/ con sông) từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn ngả." (Sáng-thế Ký 2:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Tên ngả thứ nhứt là Bi-sôn..." (Sáng-thế Ký 2:11)

"Tên sông thứ nhì là Ghi-hôn..." (Sáng-thế Ký 2:13)

"Tên sông thứ ba là Cửu Long..." (Sáng-thế Ký 2:14)

"... Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát." (Sáng-thế Ký 2:14)

5. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn." (Sáng-thế Ký 2:15)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ (sống/chết)." (Sáng-thế Ký 2:16-17)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)