Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 4. A-đam và Ê-va Bị Cám Dỗ - (Sáng-thế Ký 3:1-4:1)  


4. AĐAM VÀ ÊVA BỊ CÁM DỖ

(Sáng-thế Ký 3:1-4:1)


Câu Gốc:

"Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng." (2Cô-rinh-tô 11:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?" (Sáng-thế Ký 3:1)

    Đúng hay Sai?

2. "Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu" (Sáng-thế Ký 3:4)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại (đẹp mắt/thơm) và quí vì để (mở/đóng) trí khôn, bèn hái ăn...." (Sáng-thế Ký 3:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "... rồi trao cho chồng đứng gần mình, nhưng chồng không ăn ." (Sáng-thế Ký 3:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ (đánh/ẩn) mình giữa (bụi cây/những thú vật), để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời." (Sáng-thế Ký 3:8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?" (Sáng-thế Ký 3:9)

    Đúng hay Sai?

7. "Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi." (Sáng-thế Ký 3:12)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Người nữ thưa rằng: (Người nam/ Con rắn) dỗ dành tôi, và tôi đã ăn rồi."


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng..." (Sáng-thế Ký 3:14)

10. "Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần..." (Sáng-thế Ký 3:16)

    Đúng hay Sai?

11. "Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Đất sẽ được chúc phước vì ngươi..." (Sáng-thế Ký 3:17)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)