Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 6. Hê-nóc - (Sáng-thế Ký 5:18-24)  


6. HÊNÓC

(Sáng-thế Ký 5:18-24)


Câu Gốc:

"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài;vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài." (Hê-bơ-rơ 11:6)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi, sanh (Hê-nóc/cậu nhóc)" (Sáng-thế Ký 5:18)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la." (Sáng-thế Ký 5:21)

    Đúng hay Sai?

3." Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong một trăm năm, sanh con trai con gái." (Sáng-thế Ký 5:22)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Vậy, Hê-nóc hưởng thọ được (một/ ba) trăm sáu mươi lăm tuổi." (Sáng-thế Ký 5:23)


Điền vào chỗ trống:

5. "Hê-nóc _______ _______ _______ Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi." (Sáng-thế Ký 5:24)


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Bởi (đức tin/báo tin), Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết;người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở (vừa lòng/buồn lòng) Đức Chúa Trời rồi." (Hê-bơ-rơ 11:5)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)