Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 7. Nô-ê Đóng Tàu - (Sáng-thế Ký 5:28-6:22)  


7. NOÊ ĐÓNG TÀU

(Sáng-thế Ký 5:28-6:22)


Câu Gốc:

"Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình;bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy." (Hê-bơ-rơ 11:7)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi, sanh một trai, đặt tên là (Nôbê/Nô-ê), mà nói rằng: Đứa nầy sẽ (an ủi lòng/ chọc giận) ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đức Giê-hô-va đã (ban phước/rủa sả)." (Sáng-thế Ký 5:28-29)

2. "Còn Nô-ê, khi đến (tám/năm) trăm tuổi, sanh Sem, Cham và Gia-phết." (Sáng-thế Ký 5:32)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn;" (Sáng-thế Ký 6:5)

    Đúng hay Sai?

4. Đức Giêhôva vui mừng đã dựng nên loài người trên mặt đất, và Ngài lấy làm vui trong lòng." (Sáng-thế Ký 6:6)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ _____ _____ khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta _______ ________ đã dựng nên các loài đó." (Sáng-thế Ký 6:7)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va." (Sáng-thế Ký 6:8)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng (cây tre/cây gô-phe), đóng có từng phòng, rồi trét (sơn/chai) bề trong cùng bề ngoài." (Sáng-thế Ký 6:14)

8. "Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên (biển/mặt đất), đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết." (Sáng-thế Ký 6:17)

9. "Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu. Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài (một/hai) cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống;" (Sáng-thế Ký 6:18-19)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)