Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 8. Đức Chúa Trời Giáng Cơn Đại Hồng Thủy - (Sáng-thế Ký 7:1-8:19)  


8. ĐỨC CHÚA TRỜI GIÁNG CƠN ĐẠI HỒNG THỦY

(Sáng-thế Ký 7:1-8:19)


Câu Gốc:

"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn." (2Phi-e-rơ 3:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời nầy ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta." (Sáng-thế Ký 7:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn câu trả lời đúng:

2. Đức Giêhôva phán rằng a."Trong các loài vật thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài bảy cặp, đực và cái; b. còn loài vật không thanh sạch mỗi loài một cặp, đực và cái. c. Cũng hãy đem theo những chim trời, mỗi thứ bảy cặp, trống và mái d. Tất cả những câu trên (Sáng-thế Ký 7:2-3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Đoạn, Nô-ê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình." (Sáng-thế Ký 7:5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Vì cớ nước (sông/lụt), nên Nô-ê vào tàu cùng vợ, các con trai và các dâu mình; loài vật thanh sạch và loài vật không thanh sạch, loài chim, loài côn trùng trên mặt đất, từng (cặp/nhóm ba), đực và cái, trống và mái, đều đến cùng Nô-ê mà vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn người." (Sáng-thế Ký 7:7-9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Một đực một cái, một trống một mái, đều đến vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn; đoạn, Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại." (Sáng-thế Ký 7:16)

    Đúng hay Sai?

6. "Nước lụt phủ mặt đất bốn mươi ngày; nước dâng thêm nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất." (Sáng-thế Ký 7:17)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

7. "Nước càng dâng lên bội phần trên mặt đất, hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị _______." (Sáng-thế Ký 7:19)

8. "______ _______ có sanh khí trong lỗ mũi,_______ ________ ở trên đất liền đều _______ hết." (Sáng-thế Ký 7:22)


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Nước dâng lên trên mặt đất trọn một trăm năm mươi ngày. Vả, Đức Chúa Trời (nhớ lại/quên) Nô-ê cùng các loài thú vật và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại" (Sáng-thế Ký 7:24-8:1)

10. "Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Hãy (ra khỏi/ ở trong) tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi." (Sáng-thế Ký 8:15-16)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)