Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 9. Giao Ước của Đức Chúa Trời - (Sáng-thế Ký 8:20-9:17)  


9. GIAO ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

(Sáng-thế Ký 8:20-9:17)


Câu Gốc:

"Vậy, cái mống sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất." (Sáng-thế Ký 9:16)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Nô-ê lập một (bàn thờ/ chiếc tàu) cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên (bàn thờ/chiếc tàu)." (Sáng-thế Ký 8:20)

2. "Đức Giê-hô-va (nghe/hưởng) lấy mùi thơm và (nghĩ/ nói) thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ; ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta dã làm." (Sáng-thế Ký 8:21)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất." (Sáng-thế Ký 9:1)

    Đúng hay Sai?

4. "Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng: Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi," (Sáng-thế Ký 9:8-9)

    Đúng hay Sai?

5. "Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa." (Sáng-thế Ký 9:11)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Ta đặt (mưa/mống) của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất." (Sáng-thế Ký 9:13)


Điền vào chỗ trống:

7. "Vậy, cái mống sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của ______ _______ ______ cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất." (Sáng-thế Ký 9:16)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)