Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 10. Tháp Ba-bên - (Sáng-thế Ký 10:8-10; 11:1-9)  


10. THÁP BABÊN

(Sáng-thế Ký 10:8-10; 11:1-9)


Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va sẽ dằn sự kiêu ngạo nó xuống, và cất bỏ mọi cơ mưu của tay nó." (Ê-sai 25:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng." (Sáng-thế Ký 11:1)

    Đúng hay Sai?

2. Nhưng khi ở Đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Si-bê-ri, rồi ở tại đó. (Sáng-thế Ký 11:2)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

3. "Lại nói rằng: Nào! ________ ________ hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; _______ hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất." (Sáng-thế Ký 11:4)


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một (thứ tiếng/kiểu tóc); và kia kìa công việc chúng nó đương khởi làm; bây giờ (chẳng còn chi/ mọi sự) ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được." (Sáng-thế Ký 11:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Thôi! Chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia." (Sáng-thế Ký 11:7)

    Đúng hay Sai?

6. "Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành." (Sáng-thế Ký 11:8)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Bởi cớ đó đặt tên thành là (Sa Pa/Ba-bên), vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người (hoảng sợ/tản ra) khắp trên mặt đất." (Sáng-thế Ký 11:9)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)