Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 11. Đức Chúa Trời Gọi Áp-ram - (Sáng-thế Ký 11:26-12:9)  


11. ĐỨC CHÚA TRỜI GỌI ÁPRAM

(Sáng-thế Ký 11:26-12:9)


Câu Gốc:

"Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu." (Hê-bơ-rơ 11:8)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ (ta/ngươi) sẽ chỉ cho. (Ta/Ngươi) sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; (ta/ngươi) sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.(Ta/Ngươi) sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước." (Sáng-thế Ký 12:1-3)

2. "Áp-ram dẫn (Sao Mai/Sa-rai), vợ mình, (Lộc/Lót), cháu mình, cả gia tài đã thâu góp, và các đầy tớ đã được tại (Nha Trang/Cha-ran), từ đó ra, để đi đến xứ (Ca-na-đa/Ca-na-an)" (Sáng-thế Ký 12:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Áp-ram trải qua xứ nầy, đến cây dẻ bộp của Mô-rê, tại Si-chem. Vả, lúc đó, dân Ca-na-an ở tại xứ." (Sáng-thế Ký 12:6)

    Đúng hay Sai?

4. "Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy!." (Sáng-thế Ký 12:7)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Rồi tại đó Áp-ram lập một ______ _______ cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một ______ _______ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài." (Sáng-thế Ký 12:7-8)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)