Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 12. Áp-ram và Sa-rai Sang Xứ Ê-díp-tô - (Sáng-thế Ký 12:10-13:1)  


12. ÁPRAM VÀ SARAI SANG XỨ ÊDÍPTÔ

(Sáng-thế Ký 12:10-13:1)


Câu Gốc:

"Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá!" (Thi-thiên 40:4)


Điền vào chỗ trống:

1. "Bấy giờ, trong xứ bị cơn đói kém; sự đói kém ấy lớn, nên Áp-ram xuống xứ ___________ mà kiều ngụ." (Sáng-thế Ký 12:10)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Khi hầu vào đất (Ca-na-an/Ê-díp-tô), Áp-ram bèn nói cùng Sa-rai, vợ mình, rằng: Nầy, ta biết ngươi là một người đàn bà (đẹp/sầu não)." (Sáng-thế Ký 12:11)

3. "Gặp khi nào dân Ê-díp-tô thấy ngươi, họ sẽ nói rằng: Ấy là vợ hắn đó; họ sẽ (ghét /giết) ta, nhưng để cho ngươi sống." (Sáng-thế Ký 12:12)

4. "Ta xin hãy xưng ngươi là (bạn/ em gái) ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta." (Sáng-thế Ký 12:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Song vì Sa-rai, vợ Áp-ram, nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pha-ra-ôn cùng nhà người bị tai họa lớn." (Sáng-thế Ký 12:17)

    Đúng hay Sai?

6. "Pha-ra-ôn bèn đòi Áp-ram hỏi rằng: Ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi?" (Sáng-thế Ký 12:18)

    Đúng hay Sai?

7. Đoạn, Pha-ra-ôn hạ lịnh cho quan quân bảo vợ chồng Áp-ram cùng hết thảy tài vật của người hãy ở lại với họ. (Sáng-thế Ký 12:20)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)