Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 14. Lót Bị Bắt và Được Giải Cứu - (Sáng-thế Ký 14)  


14. LÓT BỊ BẮT VÀ ĐƯỢC GIẢI CỨU

(Sáng-thế Ký 14)


Câu Gốc:
"Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi!" (Sáng-thế Ký 14:20)

Điền vào chỗ trống:

1. "Các vua của _________, _________, Át-ma, Xê-bô-im và vua Bê-la, tức là Xoa, bèn xuất trận và _______ _______ đóng tại trũng Si-điêm," (Sáng-thế Ký 14:8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Vả, trong trũng Si-điêm có nhiều hố nhựa chai; các vua Sô-đôm và vua Gô-mô-rơ thua chạy, sa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi." (Sáng-thế Ký 14:10)

    Đúng hay Sai?

3. "Bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, rồi đi." (Sáng-thế Ký 14:11)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Giặc cũng bắt Lót, là cháu của Áp-ram, (ở/ ở tạm) tại Sô-đôm, và hết thảy gia tài người, rồi đem đi." (Sáng-thế Ký 14:12)

5. "Khi Áp-ram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập ba trăm mười tám gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà (đi trốn/ đuổi theo) các vua đó đến đất Đan." (Sáng-thế Ký 14:14)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. Người chẳng thâu về các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy; cũng không dẫn cháu mình, là Lót cùng gia tài người, hoặc đàn bà và ai trong dân chúng trở về. (Sáng-thế Ký 14:16)

    Đúng hay Sai?

7. "Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ram." (Sáng-thế Ký 14:18-19)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

8. "Đoạn, Áp-ram lấy ________ ________ _________ về cả của giặc mà dâng cho vua đó." (Sáng-thế Ký 14:20)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)