Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 16. A-ga và Ích-ma-ên - (Sáng-thế Ký 16)  


16. AGA VÀ ÍCH-MA-ÊN

(Sáng-thế Ký 16)


Câu Gốc:

"Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh là "Đức Chúa Trời hay đoái xem," vì nàng nói rằng: Chính tại đây, tôi há chẳng có thấy được Đấng đoái xem tôi sao?" (Sáng-thế Ký 16:13)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Vả, Sa-rai, vợ của Áp-ram, vẫn không sanh con; nàng có một con đòi Ê-díp-tô, tên là (A-ghê/ A-ga)." (Sáng-thế Ký 16:1)

2. "Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai, thì lại (khinh/ yêu mến) tôi. " (Sáng-thế Ký 16:5)


Điền vào chỗ trống:

3. "Áp-ram đáp cùng Sa-rai rằng: Nầy, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thể nào, mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn, Sa-rai hành hạ A-ga, thì nàng________ đi khỏi mặt người." (Sáng-thế Ký 16:6)


Khoanh tròn những câu đúng:

4. "Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng a. ở trong đồng vắng gần bên suối nước b. dưới một gốc cây c. nơi mé đường đi về Su-rơ," (Sáng-thế Ký 16:7)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng: Ngươi hãy trở về chủ ngươi, và chịu lụy dưới tay người." (Sáng-thế Ký 16:9)

    Đúng hay Sai?

6. "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến đỗi người ta đếm không đặng nữa." (Sáng-thế Ký 16:10)

    Đúng hay Sai?

7. "Lại phán rằng:
a. Nầy, ngươi đương có thai,
b. Ngươi sẽ sanh một trai,
c. Ngươi sẽ đặt tên là Ích-ma-ên;
d. vì Đức Giê-hô-va chẳng nghe sự sầu khổ của ngươi.
e. Đứa trẻ đó sẽ rất hiền lành
f. Tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó.
g. Nó sẽ ở giữa hết thảy anh em mình." (Sáng-thế Ký 16:11-12)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)