Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 17. Áp-ra-ham Nài Xin Cùng Đức Chúa Trời - (Sáng-thế Ký 18:16-33)  


17. ÁPRAHAM NÀI XIN CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI

(Sáng-thế Ký 18:16-33)


Câu Gốc:

"Người nào vững lòng ở công bình được đến sự sống;Còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình." (Châm-ngôn 11:19)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Áp-ra-ham điều chi ta sẽ làm sao?" (Sáng-thế Ký 18:17)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là (ít/ quá), tội lỗi các thành đó thật là (nhẹ/ trọng). Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết." (Sáng-thế Ký 18:20-21)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sô-đôm; nhưng Áp-ra-ham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va." (Sáng-thế Ký 18:22)

    Đúng hay Sai?

4. "Áp-ra-ham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao?" (Sáng-thế Ký 18:23)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Đức Giê-hô-va phán rằng:
Nếu ta tìm được trong Sô-đôm ______ ______ người công bình... ta sẽ tha hết cả thành. (câu 26)
Nếu ta tìm được có ________ ________ _________ người, ta chẳng diệt thành đâu (câu 28)
Ta sẽ chẳng diệt đâu, vì tình thương _______ _______ người nầy. (câu 29)
Nếu ta tìm trong đó có ______ _______ người, thì ta chẳng diệt đâu. (câu 30)
Vì tình thương _______ ________ người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu. (câu 31)
Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương ______ người đó." (câu 32)


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Áp-ra-ham, thì Ngài ngự đi; còn Áp-ra-ham (ra khỏi/ trở về) trại mình." (Sáng-thế Ký 18:33)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)