Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 18. Sô-đôm và Gô-mô-rơ - (Sáng-thế Ký 19:1-30)  


18. SÔĐÔM VÀ GÔMÔRƠ

(Sáng-thế Ký 19:1-30)


Câu Gốc:

"Thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét," (2Phi-e-rơ 2:9)


Khoanh tròn câu trả lời đúng:

1. "Lối chiều, hai thiên sứ đến Sô-đôm; lúc đó... (Sáng-thế Ký 19:1)
a. Lót đương ngồi tại cửa thành.
b. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước.
c. Lót sấp mình xuống đất.
d. Tất cả những câu trên (Sáng-thế Ký 19:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Người thưa rằng: Nầy, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ, và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng: Không, đêm nầy ta sẽ ở ngoài đường." (Sáng-thế Ký 19:2)

    Đúng hay Sai?

3. Thế thì hai thiên sứ ở ngoài đường trong đêm đó. (Sáng-thế Ký 19:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sô-đôm, từ trẻ đến già, tức cả dân, đều chạy đến (xây/ bao chung quanh) nhà." (Sáng-thế Ký 19:4)

5. "Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà, và đóng (cửa/ cửa sổ) lại," (Sáng-thế Ký 19:10)

6. "đoạn, hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều (điếc không nghe/ quáng lòa mắt), cho đến đỗi tìm cửa mệt mà không được. (Sáng-thế Ký 19:11)
Điền vào chỗ trống:

7. "Đến sáng, hai thiên sứ ________ Lót và phán rằng: Hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng." (Sáng-thế Ký 19:15)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng." (Sáng-thế Ký 19:17)

    Đúng hay Sai?

9. "Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ," (Sáng-thế Ký 19:24)

    Đúng hay Sai?

10. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng cát. (Sáng-thế Ký 19:26)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)