Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 20. Áp-ra-ham Dâng Y-sác - (Sáng-thế Ký 22:1-18)  


20. ÁPRAHAM DÂNG YSÁC

(Sáng-thế Ký 22:1-18)


Câu Gốc:

"Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình," (Hê-bơ-rơ 11:17)

"Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây." (Sáng-thế Ký 22:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, mà đi đến xứ Mô-ri-a." (Sáng-thế Ký 22:2)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

2. "Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Y-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của-lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà _______ _______ _______ đã truyền dạy." (Sáng-thế Ký 22:3)


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Qua đến ngày thứ (ba/ tư), Áp-ra-ham (mở/ nhướng) mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa," (Sáng-thế Ký 22:4)

4. "Thì nói cùng hai kẻ đầy-tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng (khóc/ thờ-phượng), rồi sẽ trở lại với hai ngươi." (Sáng-thế Ký 22:5)


Điền vào chỗ trống:

5. "Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình, rằng: Hỡi cha! Người đáp: Con ơi! Cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng __________ _________ đâu có đặng làm của-lễ thiêu?" (Sáng-thế Ký 22:7)

6. "Áp-ra-ham rằng: Con ơi! _______ Đức Chúa Trời sẽ sắm-sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của-lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi." (Sáng-thế Ký 22:8)


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập (căn nhà/ bàn-thờ), chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn-thờ." (Sáng-thế Ký 22:9)

8. "Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Thiên-sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính-sợ (Đức Chúa Trời/ người ta), bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi." (Sáng-thế Ký 22:11-12)

9. "Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con (nai/ chiên đực), sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình." (Sáng-thế Ký 22:13)

10. "Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có (nghe tiếng/ sắm sẵn)." (Sáng-thế Ký 22:14)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)