Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 21. Cô Dâu Cho Y-sác - (Sáng-thế Ký 24:1-67)  


21. CÔ DÂU CHO YSÁC

(Sáng-thế Ký 24:1-67)


Câu Gốc:

"Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi; chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi." (Ê-sai 62:5)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Áp-ra-ham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài, mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi ta, và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng: Ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta." Nhưng hãy đi về (cửa hiệu/ quê hương) ta, trong vòng (đồng bạn/ bà con) ta, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai ta." (Sáng-thế Ký 24:2-4)

2. "Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ nầy! Chánh Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy (cưới một vợ/ lấy một xe ngựa) cho con trai ta." (Sáng-thế Ký 24:7)

3. "Đoạn, người đầy tớ bắt mười con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ (Ê-díp-tô/ Mê-sô-bô-ta-mi), đến thành của Na-cô." (Sáng-thế Ký 24:10)

4. "Người cho lạc đà nằm quì gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một (hồ/ giếng) kia, vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước. Người nói rằng: Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi ơi! Xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Áp-ra-ham tôi!" (Sáng-thế Ký 24:11-12)


Điền vào chỗ trống:

5. "Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: "Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi __________ nhờ hớp nước," mà nàng trả lời rằng: "___________ _________ _________ , rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi ________ nữa," là chánh người mà Chúa đã định cho Y-sác, kẻ tôi tớ Ngài; và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy." (Sáng-thế Ký 24:14)


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Người đầy tớ (đã/ chưa) dứt lời, nầy, nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bê-tu-ên, Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-cô, em trai của Áp-ra-ham... Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi (cũng sẽ/ sẽ không) xách cho mấy con lạc đà chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. "
(Sáng-thế Ký 24:15,19)

7. "Người bèn cúi đầu và (sấp mình xuống/ giơ tay lên) trước mặt Đức Giê-hô-va," (Sáng-thế Ký 24:26)

8. "Người gái trẻ đó (đi/ chạy) về, thuật chuyện nầy lại cho nội nhà mẹ mình." (Sáng-thế Ký 24:28)

9. "Bèn kêu Rê-bê-ca và nói rằng: Con muốn đi cùng người nầy chăng? Nàng rằng: Tôi (không muốn/ muốn) đi." (Sáng-thế Ký 24:58)

10. "Lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy gẫm; (dụi mắt/ nhướng mắt lên), kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. Nàng Rê-bê-ca cũng (dụi mắt/ nhướng mắt lên), bèn chợt thấy Y-sác; liền nhảy xuống lạc đà," (Sáng-thế Ký 24:63-64)

"Y-sác bèn dẫn Rê-bê-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình, cưới làm vợ, và yêu mến nàng. Vậy, Y-sác được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời." (Sáng-thế Ký 24:67)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)