Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 22. Gia-cốp và Ê-sau - (Sáng-thế Ký 25:19-34; 27:1-46; 33)  


22. GIACỐP VÀ ÊSAU

(Sáng-thế Ký 25:19-34; 27:1-46; 33)


Câu Gốc:

"Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời." (Hê-bơ-rơ 12:14)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi (lông/ mịn); đặt tên là Ê-sau." (Sáng-thế Ký 25:25)

2. "Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy (tai/ gót) Ê-sau; nên đặt tên là Gia-cốp." (Sáng-thế Ký 25:26)


Điền vào chỗ trống:

3. "Khi hai đứa trai nầy lớn lên, thì _________ trở nên một thợ săn giỏi, thường giong ruổi nơi đồng ruộng; còn __________ là người hiền lành cứ ở lại trại." (Sáng-thế Ký 25:27)


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Một ngày kia, Gia-cốp đương nấu (cơm/ canh), Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm; liền nói cùng Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn (cơm/ canh) gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. - Bởi cớ ấy, người ta gọi Ê-sau là (Ê-đôm/ Canh)." (Sáng-thế Ký 25:29-30)

5. "Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hãy bán (giày/ quyền trưởng nam) cho tôi đi. Ê-sau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, (giày/ quyền trưởng nam) để cho anh dùng làm chi?" Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán (giày/ quyền trưởng nam) cho Gia-cốp..." (Sáng-thế Ký 25:31-33)

Y-sác muốn chúc phước cho Ê-sau, nhưng Rê-be-ka bảo Gia-cốp vào để lấy sự chúc phước của cha...

6. "Gia-cốp bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha! Y-sác đáp: Có cha đây; con là đứa nào đó? Gia-cốp thưa: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha; con đã làm theo lời cha dặn biểu; xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ (rủa sả/ chúc phước) cho con." (Sáng-thế Ký 27:18-19)

7. "Ê-sau liền nói rằng: Có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần (hiếp đáp/ chiếm lấy vị) tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: Cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao?" (Sáng-thế Ký 27:36)

8. "Ê-sau trở lòng (yêu thương/ ghét) Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: Ngày tang của cha đã hầu gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta, đi." (Sáng-thế Ký 27:41)

9. Sau khi chúc phước cho Gia-cốp, Y-sác "sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan-A-ram, đến nhà (La-ban/ Áp-ram), con trai Bê-tu-ên, vốn người A-ram, lại là anh của Rê-bê-ca, mẹ của Gia-cốp và Ê-sau." (Sáng-thế Ký 28:5)

10. Gia-cốp sợ anh mình, nhưng khi ông trở về xứ Ca-na-an, "Ê-sau (đi/ chạy) đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc." (Sáng-thế Ký 33:4)

11. "Xin anh hãy nhậm lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì (Đức Chúa Trời/ La-ban) cho em đầy dẫy ân huệ, và em có đủ hết. Người nài xin Ê-sau quá đến đỗi phải chịu nhậm lấy." (Sáng-thế Ký 33:11)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)