Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 23. Y-sác Chúc Phước Cho Gia-cốp - (Sáng-thế Ký 27:1-46)  


23. Y-SÁC CHÚC PHƯỚC CHO GIA-CỐP

(Sáng-thế Ký 27:1-46)


Câu Gốc:

"Bởi đức tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự hầu đến." (Hê-bơ-rơ 11:20)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Bởi Y-sác đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Ê-sau, con trưởng nam, mà rằng: Hỡi con! Ê-sau thưa rằng: Có con đây."

    Đúng hay Sai?

2. Y-sác bảo Ê-sau: "Dọn một món ngon tùy theo cha sở thích; rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết." (Sáng-thế Ký 27:4)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Vả, đương khi Y-sác nói cùng Ê-sau con trai mình, thì Rê-bê-ca có (cười/ nghe). Ê-sau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha." (Sáng-thế Ký 27:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. Rê-be-ca nói "Mẹ nghĩ cha sẽ chúc phước cho Êsau anh con chớ không phải cho con." (Sáng-thế Ký 27:9-10)

    Đúng hay Sai?

5. "Đoạn, Rê-bê-ca lấy quần áo tốt nhứt của Ê-sau, con trưởng nam, sẵn để trong nhà, mà mặc vào cho Gia-cốp, con út mình;" (Sáng-thế Ký 27:15)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

6. Rê-be-ca lấy da dê con bao hai _______ ________ ________ Gia-cốp. (Sáng-thế Ký 27:16)


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. Y-sác "chẳng nhận biết đặng vì hai tay cũng (láng mịn/ có lông) như của anh, là Ê-sau. Vậy Y-sác chúc phước cho." (Sáng-thế Ký 27:23)

8. "Vừa khi Y-sác chúc phước cho Gia-cốp xong, và vừa khi Gia-cốp lui ra khỏi nơi cha mình, thì Ê-sau, anh người, đi (đánh cá/ săn) trở về." (Sáng-thế Ký 27:30)

9. "Nhưng Y-sác lại đáp: Em con đã dùng (sự thành thật/ mưu kế) đến cướp sự chúc phước của con rồi." (Sáng-thế Ký 27:35)

10. "Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong (trí/ lòng) rằng: Ngày tang của cha đã hầu gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta, đi." (Sáng-thế Ký 27:41)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)