Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 24. Chiêm Bao Của Gia-cốp - (Sáng-thế Ký 28:10-22)  


24. CHIÊM BAO CỦA GIA-CỐP

(Sáng-thế Ký 28:10-22)


Câu Gốc:

"Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó." (Sáng-thế Ký 28:15)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran, tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một (thân cây/ hòn đá) làm (chỗ gác chân/ gối đầu), và nằm ngủ tại đó;" (Sáng-thế Ký 28:10-11)

2. "Bèn (ngáy/ chiêm bao) thấy một (cái thang/ cầu tuột) bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó." (Sáng-thế Ký 28:12)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây." (Sáng-thế Ký 28:13)

    Đúng hay Sai?

4. "Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi." (Sáng-thế Ký 28:15)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Gia-cốp thức giấc, nói rằng: Thật ________ _______________ hiện có trong nơi đây mà tôi không biết! Người bắt sợ và nói rằng: Chốn nầy đáng __________ __________ thay! Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!" (Sáng-thế Ký 28:16-17)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó;" (Sáng-thế Ký 28:18)

    Đúng hay Sai?

7. Gia-cốp thề nguyện rằng "Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi." (Sáng-thế Ký 28:22)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)