Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 26. Các Con Trai Gia-cốp - (Sáng-thế Ký 29:31-30:24; 35:16-26)  


26. CÁC CON TRAI GIA-CỐP

(Sáng-thế Ký 29:31-30:24; 35:16-26)


Câu Gốc:

"Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng." (Thi-thiên 127:3)

"Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình! Người sẽ không hổ thẹn, Khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành." (Thi-thiên 127:5)

Điền vào chỗ trống các tên các con trai của Gia-cốp cho thích hợp với ý nghĩa các câu dưới đây: Lê-vi, Nép-ta-li, Y-sa-ca, Bên-gia-min, A-se, Ru-bên, Đan, Giô-sép, Si-mê-ôn, Sa-bu-lôn, Giu-đa, Gát.

1.__ ________ " Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi; bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi." (Sáng-thế Ký 29:32)

2. __________ "Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa nầy." (Sáng-thế Ký 29:33)

3. __________ "Lần nầy chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người ba con trai" (Sáng-thế Ký 29:34)

4. __________ " Lần nầy tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va;" (Sáng-thế Ký 29:35)

5. __________ "Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhậm lời tôi, nên cho tôi một con trai" (Sáng-thế Ký 30:6)

6. __________ "Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi, và tôi được thắng;" (Sáng-thế Ký 30:8)

7. __________ "Phước biết dường bao! " (Sáng-thế Ký 30:11)

8. __________ "Tôi lấy làm vui mừng dường bao! Vì các con gái sẽ xưng ta được phước;" (Sáng-thế Ký 30:13)

9. __________ "Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng;" (Sáng-thế Ký 30:18)

10.__________ "Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quí báu; lần nầy chồng sẽ ở cùng tôi," (Sáng-thế Ký 30:20)

11. __________ " Cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa!" (Sáng-thế Ký 30:24)

12. __________ Người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni; (Sáng-thế Ký 35:18)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)