Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 27. Tên Ngươi Sẽ Là Y-sơ-ra-ên - (Sáng-thế Ký 32:22-32)  


27. TÊN NGƯƠI SẼ LÀ YSƠRAÊN

(Sáng-thế Ký 32:22-32)


Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài." (Thi-thiên 145:18)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông." (Sáng-thế Ký 32:24)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương (hông/họng) Gia-cốp; xương (hông/họng) liền trặc trong khi vật-lộn." (Sáng-thế Ký 32:25)

3. "Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi, để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban (phước/đấm) cho tôi." (Sáng-thế Ký 32:26)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-bốp." (Sáng-thế Ký 32:27)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là ____________ nữa, nhưng tên là ___________________, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng." (Sáng-thế Ký 32:28)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đó." (Sáng-thế Ký 32:29)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được (giải cứu/hủy phá)." (Sáng-thế Ký 32:30)

8. "Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi (giẹo/thẳng) cẳng." (Sáng-thế Ký 32:31)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)